Algemene condities //

1. Studio Sport Tubbergen geeft de sporter tegen betaling de gelegenheid tot het beoefenen van één of meerdere sporten met gebruikmaking van de daartoe in het sportcentrum aanwezige apparatuur en andere faciliteiten, zulks met ingang van de inschrijfdatum op voorzijde vermeld.
2. De sporter maakt van de gelegenheid gebruik tot beoefening van de sport(en), gedurende een bepaald aantal keren per week en tegen betaling van de bijbehorende contributie overeenkomstig aan de ommezijde vermelde betalingscondities.
3. Deze overeenkomst is aangegaan voor een aan de voorzijde ingevulde en bepaalde duur in maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de nieuwe maand.
4. De sporter geeft te kennen bekend te zijn met de opzeggingsbepalingen. Opzeggen van een lidmaatschap is alleen mogelijk bij Studio Sport aan de balie via de daarvoor bestemde tablet.

(onderstaande art. 7.1 t/m 7.5)

5. De aan voorzijde van dit formulier vermelde algemene voorwoorden maken onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst. De sporter verklaart zich met alle bepalingen bekend en akkoord te zijn.
6. De sporter verklaart bij ondertekening een kopie van dit formulier te hebben ontvangen
7. Aan het eind van de looptijd wordt het abonnement automatisch omgezet in een overeenkomst in onbepaalde tijd welke met in achtneming van een 1 maand op ieder moment kan worden opgezegd.
8. Studio Sport Tubbergen behoud zich het recht om per direct en te allen tijde de algemene voorwaarden te mogen wijzigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN //

1. Constitutie
1.1. De sporter dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand tevoren medisch te laten keuren. De deelname van de sportactiviteiten en het gebruik van de door SST geboden faciliteiten is geheel voor risico van de sporter. SST aanvaardt dienaangaande geen aansprakelijkheid behoudens voor zover haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op een uitkering heeft.

2. Inschrijving
2.1. De door de sporter aangegeven informatie bij het inschrijven is naar juistheid ingevuld en ingeleverd. Met instemmen van deze algemene voorwaarden gaat de sporter akkoord met opname van zijn/haar emailadres in onze database. SST mag dit emailadres gebruiken om nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen te sturen.
2.2. Voor abonnementen die via de website zijn afgesloten, geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Gedurende deze 14 kalenderdagen heeft de sporter de mogelijkheid het abonnement kosteloos te herroepen. Als de sporter tijdens de bedenktijd gebruik heeft gemaakt van het abonnement en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van SST.
2.3. Bij gezinsabonnementen is het alleen mogelijk om te sporten met mensen uit een gezin. Aanhang (vriend/vriendin) van kinderen kunnen hier geen gebruik van maken.

3. Huisregels
3.1. SST geeft in haar sportcentrum bekendheid aan de voorschriften die de sporter bij de sportoefening in acht moet nemen. Voor het overige dient de sporter de instructies van de sportbegeleiders te volgen. SST behoudt zich het recht tot wijzigen c.q. aanvulling van de bij 3.1 bedoelde
voorschriften.

4. Contributie
4.1. In geval de inschrijfdatum niet samenvalt met de eerste dag van de maand van inschrijving is de sporter slechts een evenredig gedeelte van de contributie voor die maand verschuldigd.
4.2. Bij inschrijving is het lid eenmalig een vast bedrag aan activatiekosten verschuldigd. Deze activatiekosten worden eenmalig, samen met het eerste lidmaatschapsgeld, geincasseerd.
4.3. Om het incasseren van de contributie zonder problemen te laten verlopen dient er altijd in de eerste week van de nieuwe maand voldoende saldo op de rekening te staan.
4.4. In geval van verhindering tot beoefening van de sport (en) blijft de verplichting tot betaling van de contributie onverkort bestaan, ongeacht de aard en duur van de verhindering. De gemiste activiteiten kunnen tot uiterlijk een maand nadien worden ingehaald zonder bijkomende kosten.
4.5. SST behoudt zich het recht om de contributie tussentijds te wijzigen. Contributiewijzigingen worden tijdig van te voren aangekondigd op de
publicatieborden in het sportcentrum in het sportcentrum en gelden voor de sporter met ingang van zijn/haar eerstvolgende betaling. De contributie wordt in de eerste week van de betreffende maand geïncasseerd.

5. Verzuim
5.1. Indien de sporter de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting niet tijdig nakomt verkeert hij/zij in verzuim Sporter wordt dan door SST schriftelijk aangemaand om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen, ingaande de dag na ontvangst van die aanmaning, te voldoen. Bij het uitblijven van betaling, maakt SST aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.
5.2. Buitenrechtelijke kosten, forfaitair bepaald op vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van €40, zijn door de sporter verschuldigd zodra SST zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft voorzien, Een door de sporter na verzuim gedane betaling strekt allereerst in mindering op het overigens verschuldigde.

6. Aansprakelijkheid
6.1. De sporter is aansprakelijk voor alle door hem/haar veroorzaakte schade op terrein of in/aan het gebouw van de sportcentrum aanwezige personen, bedrijfsmiddelen, inventaris en overige niet nader te noemen zaken.

7. Opzeggen lidmaatschap alleen mogelijk aan de balie
7.1. Opzegging van de overeenkomst door de sporter is alleen mogelijk bij Studio Sport aan de balie via de tablet met inachtneming van een opzegtermijn van het desbetreffende abonnement voor het ingaan van de nieuwe contractperiode. De sporter krijgt hiervan altijd per e-mail een bevestiging van de opzegging.
7.2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de sporter is uitgesloten.
7.3. Tijdige opzegging bij ons aan de balie doet de overeenkomst niet eerder eindigen dan tegen het einde van de overeengekomen contractperiode.
7.4. De sporter ontvangt een bewijs van opzegging van SST.
7.5. Opzeggen is pas mogelijk als alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.
7.6 Het abonnement dat voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand worden beëindigd.
7.7 Opzeggingen via de telefoon, mail of mondeling bij een medewerker worden niet in behandeling genomen. Alleen opzeggen aan de balie via de daarvoor bestemde tablet worden verwerkt.

8. Omgang persoonsgegevens
8.1 SST verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor informatie hierover verwijst SST naar de privacy statement op de website.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar SST is gevestigd.

WIL JIJ EEN KEER OP PROEF KOMEN SPORTEN?
VRAAG EEN GRATIS PROEFLES AAN //

Proefles aanvragen | Studio-Sport Tubbergen

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*