Privacy statement //

Studio Sport Tubbergen gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze privacy statement lees je hoe persoonlijke gegevens, die aan ons worden verstrekt, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden, waarmee aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Studio Sport Tubbergen leggen wij gegevens vast, welke worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw toestemming aan derden verstrekt. De gegevens worden gebruikt voor de registratie van uw lidmaatschap waaronder uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en IBAN. Met uw schriftelijke toestemming verwerken wij tevens uw vingerafdruk tot een unieke code om zo toegang te kunnen verkrijgen tot ons pand.

Gegevens zoals lengte, gewicht en vetpercentage worden enkel met uw toestemming verwerkt in het kader van persoonlijke begeleiding van onze trainers ten behoeve van het behalen van uw sportdoelen. In het pand en rondom het parkeerterrein wordt u geregistreerd door middelvan onze videobewakingssystemen. Deze verwerking vindt plaats op grond van het gerechtvaardigd belang van Studio Sport Tubbergen om diefstal en/of vernieling tegen te gaan en eigendommen, werknemers en haar leden te beschermen.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. Camerabeelden worden maximaal 72 uur bewaard nadat de opnames zijn gemaakt, of indien er een incident heeft plaatsgevonden, onmiddellijk nadat het incident is opgelost.

Studio Sport Tubbergen deelt geen persoonsgegevens via social media. Soms worden er foto’s van activiteiten geplaatst maar dan enkel met toestemming van de personen die op deze foto’s staan.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in de verwerkersovereenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met andere partijen indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies, die worden gebruikt om de ervaringen van bezoekers bij te houden en te verbeteren. De cookies worden niet gebruikt in het kader van de identificatie. Cookies kunnen worden geweigerd door de instellingen van uw browser te wijzigen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Tot slot heeft u het recht om de door u gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens later weer in te trekken.

Klachtrecht
Studio Sport Tubbergen zal uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Mocht u desondanks toch een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan direct contact met ons op. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Overig
Studio Sport Tubbergen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Eventuele informatie die wij van u hebben, kunt u te allen tijde opvragen. Indien gewenst kan de informatie worden aangepast. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen aangaande het privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via de hierna vermelde contactgegevens.

Studio Sport Tubbergen 
Haarweg 15
7651 KE Tubbergen
Telefoonnummer: 0546-727507
E-mailadres: info@studiosport-tubbergen.nl
KvK: 74916041

WIL JIJ EEN KEER OP PROEF KOMEN SPORTEN?
VRAAG EEN GRATIS PROEFLES AAN //

Proefles aanvragen | Studio-Sport Tubbergen

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*